AUP - Privacy Policy

Om een professionele service te kunnen bieden, vragen wij aan al onze klanten zich aan de volgende regels te houden.

Termen

Klant: Het Administratief contact van de desbetreffende domeinnaam,of zijn contactpersoon (bijv. Webdesigner / Boekhouder)
De provider: PI-Group, de holding firma boven Effix / Webservice.
Netwerken: De netwerken die beheerd worden door de provider.
Datacenters-leveranciers: LCL: Kouterveldstraat 13, Diegem, Belgie / Leaseweb: Luttenbergweg 8, Amesterdam, Nederland.
Account: De dienst die door de provider wordt geleverd gekoppeld aan een domeinnaam

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer bij de provider abbonneert, geeft hij/zij gegevens door over zijn/haar privéleven (naam, adres, taal, telefoonnummer, geboortedatum) Wij zien er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde instelling. Elke klant heeft via zijn BackOffice permanente toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om die aan te passen indien nodig. De provider verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.
Zie meer hierover in de GDPR-sectie.
De provider beschouwt alle verkeer uitgaande of bestemd voor de klant als zijn/haar bezit. Dit Internetverkeer zal nooit gebruikt worden om illegaal toegang te verkrijgen tot de abonneegegevens, deze te vernietigen of om het privéleven van de abonnee te bedreigen. Het gegevensverkeer kan gecontroleerd worden voor interne redenen en om de kwaliteit van onze service te controleren. De gegevens die op deze manier verkregen zijn worden vertrouwelijk behandeld

GDPR

 • 1 Dataregister
  • 1.1 Fysieke opslag en toegang
   Verzamelde data met persoonsgegevens wordt enkel bewaard in onze eigen locaties en in de datacenters van onze leveranciers.
   Enkel leveranciers die voldoen aan de GDRP-wetgeving worden gebruikt om onze data op te slaan.
   Fysieke toegang tot de servers waar de data is opgeslagen is dus gereglementeerd en gecontroleerd in de ISO/ISEA-procedures van onze leveranciers, aangevuld met ons eigen personeel.
  • 1.2 Software-matige opslag en toegang
   De data is opgeslagen in databases. De servers waar deze databases opgeslagen wordt zijn beveiligd volgens de richtlijnen in 1.2.1.
   Beveiliging van transport, opslag en toegang gebeurd volgens richtlijnen wat algemeen als veilig wordt omschreven.
   De klant kan alle voor privacy in aanmerking komende data raadplegen op onze websites mbv login en paswoord, deze data kan ook ingezien worden door medewerkers van de provider met een van de volgende bevoegheden: zaakvoerder, senior-accountantcy, senior netwerkbeheerder of helpdesk.
   • 1.2.1 Software beveiling servers.
    De servers waar persoonsdata is opgeslagen zijn fysiek gescheiden van servers waar klanten eigen software op kunnen draaien.
    Shell-toegang is enkel mogelijk door personeel van de provider vanuit interne-IP's en aparte poorten. Bewaking van alle toegangen wordt gemonitored door specifieke software.
    Alle software word periodiek ge-update. Netwerkbeheerders volgen diverse fora/nieuwsbrieven om snel te kunnen reageren bij dringende updates.
    Klanten kunnen enkel shell-toegang krijgen tot hun eigen (virtuele) servers.
  • 1.3 Aanpassingen gegevens
   De gegevens kunnen door de klant worden gewijzigd, uitgezonderd gegevens-wijzigingen die gebruikt worden door andere diensten (bijv. domeinnaam-registratie) en daarvoor aparte procedures moeten volgen.
   Wijziging van gegevens door medewerkers van de provider gebeurt enkel i.o.m. de klant.
  • 1.4 Bewaartermijnen van gegevens.
   Persoonsdata van niet meer aktieve diensten wordt definitief verwijderd 3 tot 12 maanden na stopzetting van de dienten, uitgezonderd externe regels.
   Externe regels (Fiscus, Overheden, TLD-registry) kunnen ervoor zorgen dat persoonsdata langer bewaard blijft. Zo wordt data voor facturatie tot 10 jaar bewaard.
  • 1.5 Uitwisseling van gegevens.
   Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de diensten die de klant wilt. Bij registratie van domeinnamen wordt deze data dan ook doorgegeven aan de bevoegde leveranciers.
   De klant kan op onze websites zien welke gegevens doorgegeven worden aan deze leveranciers.
   De data wordt voor andere doeleinden niet gebruikt door ons, alsook niet doorgegeven aan andere partijen.
 • 2 Incidenten
  • 2.1 Incidenten waarbij zo goed als zeker geen persoonsdata van ons is gelekt.
   Meestal betreft het hier een bug in software.
   Hierbij wordt een intern onderzoek geleid door een senior netwerkbeheerder die de oorzaak tracht te achterhalen, en de desbetreffende software-leverancier hiervan op de hoogte brengt.
   Klanten die mogelijk hierdoor getroffen zijn worden op de hoogte gebrachte via de gebruikelijke kanalen.
  • 2.2 Incidenten waarbij persoonsdata van ons (mogelijk) gelekt is.
   Een senior netwerkbeheerder doet hierbij aangifte bij de lokale overheden binnen de 72 uur.
   Alle mogelijk getroffen klanten worden hiervan op de hoogte gebracht.
  • 2.3 Incidenten op door ons beheerde servers.
   Een senior netwerkbeheerder zal de dienst(en) waarvan wij vermoeden dat ze gecompromiteerd zijn direkt stoppen, en de getroffen klant(en) op de hoogte brengen.
   Indien het incident op server-niveau gebeurd is zal de netwerkbeheerder binnen de 72 uur aangifte doen bij de lokale overheden.
   Indien het incident op website of lager niveau is gebeurd en er persoondsdata is gelekt, zal de klant deze aangifte moeten doen. Wij zullen hem natuurlijk bijstaan met alle mogelijke resources (logfiles).
 • 3 Overige
  • 3.1 Review
   Dit document zal jaarlijks gereviewed worden voor de jaarvergadering PI-Group

Websites

Niet toegestane websites:
Websites die pornografisch materiaal bevatten, of louter bestaan uit links naar deze sites.
Websites die illegaal verkregen informatie bevatten, of informatie die copywright protected is.
Websites met illegale software.
Websites die racistisch of fascistisch materiaal bevatten, lasterende taal tegen een een groep of individu.
De Klant erkent dat de provider niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende websites geplaatste informatie te controleren. De Klant is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van hyperlinks naar andere sites.
In geval van twijfel zal de provider beslissen de site wel/niet toe te laten op hun server.
Wanneer gebruikers toch een van de bovennoemde sites on-line plaatsen, zullen deze verwittigd worden door de provider, en zo de kans krijgen de site aan te passen.
Na niet gehoor geven van de verwittigingen, zal de provider het contract beëindigen zonder teruggave van de gemaakte kosten.

Het netwerk

Het is onder meer maar niet uitsluitend verboden gebruik te maken van het netwerk om :
a. onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens van de aangesloten netwerken;
b. schade toe te brengen aan de Dienst of de werking van het netwerk in gevaar te brengen voor andere gebruikers;
c. de integriteit van computergegevens gedeeltelijk of volledig te vernietigen;
d. de privacy van de netwerkgebruikers in gevaar te brengen.
Het wordt erkend wordt dat de dienst door de Klant gebruikt mag worden voor wereldwijde koppelingen met andere netwerken en de Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de Beleidslijnen voor aanvaardbaar gebruik van deze netwerken.
De Klant verbindt zich tot het naleven van de Internet-protocollen en -standaards.
Elke applicatie die het netwerk overbelast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk (overspoelen en weigeren van service) en is verboden.

Email-gebruik

Het is de Klant verboden e-mail berichten te zenden naar personen die deze niet wensen te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om de antwoorden van grote aantallen ongevraagde e-mailberichten, van welke aard dan ook, te verzenden of te ontvangen, of om dezelfde of gelijkaardige berichten naar grote aantallen nieuwsgroepen te zenden (ook "spamming" genoemd). Het is eveneens verboden elektronische post of Usenet nieuws te gebruiken op een wijze die duidelijk storend is (zoals "mail bombing"). Mailrelays op de site van de Klant dienen met alle mogelijke middelen beveiligd te zijn tegen spamming en spammers.
De Klant mag geen kettingbrieven, noch kwaadaardige e-mails, doorzenden of verspreiden.
Deze regels zijn van toepassing op elk distributiemedium dat gebaseerd is op Internet en tevens op elke applicatie die gebruik maakt van het Internet (bijv. Usenet nieuws, faxachtige documenten via het Internet).
Het is de Klant verboden om header-informatie te vervalsen.
Het is de Klant niet toegestaan om mail te vragen op een ander adres dan op dat van de Klant, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft van de eigenaar van het desbetreffende adres.

Gebruikers die onze servers volgens een van de volgende misbruiken, zullen direkt geweerd worden van de email-server.
Na overleg met Webservice kunnen zij weer over hun email-account beschikken.
Bij herhaaldelijke overtredingen zal het email-account definitief beëindigd worden, zonder teruggave van de gemaakte kosten.

Accounts

De provider behoud het recht om een account te weigeren/beëindigen om wat voor reden dan ook.
Een account is steeds voor 1 jaar en word elk jaar na bevestiging van de klant verlengd.
Betalingen vinden uiterlijk via overschrijving uiterlijk 21 dagen na versturing van de factuur.
Beëindigingen dienen uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van een jaarperiode gemeld te worden bij de Provider.
Setup-kosten en domein-namen dienen ten alle tijde betaald te worden.
De klant gaat ermee akkoord dat facturen digitaal per email worden verstuurd.

Algemene voorwaarden

De provider is niet aansprakelijk voor de gemaakt kosten/schade veroorzaakt door de hard-software op de servers.
De provider is niet verantwoordelijk voor het up-to-date en compleet bijhouden van backup-files, tenzij een kontrakt werd afgesloten.
De provider is niet verantwoordelijk voor de content op de sites van hun klanten.
Geschillen tussen de provider en zijn klanten zullen enkel onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Hasselt.
De provider is verantwoordelijk om de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale Politie in te lichten wanneer hij het bestaan van vermoedelijk illegale gedragingen of activiteiten op het Internet ontdekt binnen het kader van zijn activiteiten met betrekking tot domeinnaamregistratie. De FCCU kan gecontacteerd worden op contact@gpj.be. Voor verdere informatie over de FCCU, zie https://www.ecops.be. Het postadres is DJF - FCCU, Notelaarstraat 211, 1000 Brussel.

De provider verplicht zicht tegenover de klant alle wijzigingen te aangaande zijn account of de bijhorende voorwaarden schriftelijk te melden, hetzij per email, hetzij per brief.

De provider onderschrijft als Agent voor .se de algemene Code voor .se-domeinnamen. Zoals te lezen op http://www.iis.se/docs/nyaRegistreringsvillkor_eng.pdf. De prijs voor een .se-domeinnaam bedraagt maximaal 45 EUR/jaar, exclusief hosting/email